TM(U-11・U-10)


イベント詳細


TM(U-11・U-10)

09:30  v 藤枝東FC

10:10  v キューズFC

12:10  v 一宮FC(愛知県)

12:50  v 一宮FCⒷ(愛知県)

14:50  v 一宮FC(愛知県)